Национальный музей во львове им. а. шептицкого, украина - JEKATERINBURG.RU

Национальный музей во львове им. а. шептицкого, украина

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Заснований у лютому 1905 митрополитом Андреєм Шептицьким під назвою “Церковний музей” на основі власної колекції з метою доведення самобутності, піднесення і розвитку української культури. Для розміщення експозиції куплено велику віллу на вул. Драгоманова (тоді Мохнацького), 42 у Львові. У грудні 1909 перейменований на “Національний музей імені Митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицького”, в липні 1911 – на “Національний музей. Ювілейна наукова фундація галицького Митрополита Андрея Шептицького”. 13 грудня 1913 відкрито експозицію. Основу фондів складали матеріали фундатора, який подарував загалом близько 10 тис. предметів і утримував музей переважно за власний кошт. У 1930 зібрання нараховувало понад 80 тис. предметів.

У музеї працювали в різний час відомі діячі науки і культури: І. Свєнціцький (директор 1905 – 1952), М. Бойчук, М. Драган, Б. Кравців, Я. Музика, Я. Пастернак, Є. Пеленський, В. Пещанський, В. Свєнціцька, В. Січинський, М. Сосенко, П. Холодний, М. Чубатий, В. Щербаківський, які зробили значний внесок у вивчення творів українського мистецтва, розробку критеріїв його поцінування, методики реставрації іконопису, розвитку музейної справи в Галичині. Серед членів Кураторії, яка відала справами музею, були відомі наукові, культурні, церковні діячі: А. Білецький (перший голова), О. Колесса, І. Левинський, А. Петрушевич, Є. Олесницький, С. Рудницький, Т. Соловій, К. Студинський, С. Томашівський, П. Холодний.

Після закінчення другої світової війни у 1945 поповнився збірками закритих радянською владою музеїв. Перейменований на Державний музей українського мистецтва, згодом – на Львівський музей українського мистецтва. В 1950 – 1953 із музею було вилучено до спецфонду понад 4 тис. книжок, до архіву МДБ – 138 томів і тек рукописів, нереалізований наклад видань 1913 – 1939, вивезено і спалено 2,5 тис. творів мистецтва. З 1991 відновлено назву “Національний музей у Львові. Науково-мистецька фундація митрополита Андрея Шептицького”. З 2005 сучасна назва.

У музеї зберігається одне з найбільших в Україні зібрань образотворчого мистецтва, яке включає майже 117 тис. предметів основного і близько 50 тис. предметів науково-допоміжного фонду. Серед них – найбільша в Україні збірка українських ікон 14 – 18 ст. (понад 4 тис. творів); унікальна колекція наскрізної дерев’яної різьби; колекція рукописів 11 – 16 ст.; рідкісна колекція народної сакральної скульптури; збірка гравюри 17 – 18 ст.; малярства і скульптури 18 – 19 ст. У складі музею на правах відділів: художньо-меморіальні музеї О. Кульчицької, Л. Левицького, О. Новаківського, І. Труша у Львові, музей “Сокальщина” у Червонограді.

Літ.: Енциклопедія українознавства. Т.4. Перевидання в Україні. Львів, 1994. -С.1419.; Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Літопис Національного музею у Львові. Львів, 2004. № 3(8). -С.5-33.; Кожан І. Перспективи розвитку Національного музею у Львові ім.. Андрея Шептицького. – Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів,2007, № 5(10). -С.4-5. Збірник науково-методичних матеріалів “Українська музейна енциклопедія”. К.: Мін культуризму України, 2006. – С.126 – 127.

Переклад – Пампишка

Lviv National Andrey Sheptytsky Museum

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Museum was founded in February 1905 by the Metropolitan Andrey Sheptytsky under the name Lviv Ecclesiastical Museum(Lviv Church Museum) on the basis of his own collection with the aim to proof the identity, growth and development of Ukrainian culture. The big villa on the. Drahomanov street (former Mohnatskoho), 42 in Lviv was bought to house the exibition. In December 1909, the museum was renamed as the National Museum of Andrey Sheptytsky, Count of Sheptychi, in July 1911 – as the National Museum of Jubilee Science Foundation of Galician Metropolitan Andrey Sheptytsky. The exibition was opened in December 13, 1913. The basis of funds were formed by donation of the founder which consisted of about 10 thousand exibits. Money for running the museum were provided by Sheptytsky as well. In 1930 the collection consisted of over 80 thousand exibits.

Such bright scientists and cultural researchers as Illarion Sventsitsky (Director during1905 – 1952), Mykhailo Boychuk, Mykhailo Dragan, Bohdan Kravtsiv, Jaroslava Muzyka, Jaroslav Pasternak, Yevhen Pelenskyi, Volodymyr Peschansky, Vira Sventsitska, Volodymyr Sichynskyi, Modest Sosenko, Petro Kholodny, Mykola Chubaty, Vadym Scherbakivskyi were involved during different periods into work in the museum. They made significant contributions to the study of works of Ukrainian Art, developing system of criteria to evaluate different objects of art as well as methods of icon painting restoration and Museum Studies development in Galicia. Such famous scientists, cultural and Church leaders as Andriy Biletskyi (first chairman), Oleksandr Kolessa, Ivan Levynsky, Antin Petrushevych, Yevhen Olesnytskyi, Stepan Rudnytsky, Tadey Soloviy, Kyrylo Studyns’kyi, Stepan Tomashivskyi, Petro Kholodny and Josyf Slipyj were among the members of the Curatoria, governing body of the museum.

After World War II in 1945 the museum collection was enlarged due to closing of several other museums by Soviet authorities. The museum was renamed into the State Museum of Ukrainian Art, later on – into Lviv Museum of Ukrainian Art. In 1950 – 1953 over 4 thousand books from the museum were seized into a special fund; 138 volumes and folders of manuscripts, unsold publications of the museum researches of 1913 – 1939 were moved to MDB (KGB) archive; 2,5 thousand works of art were transported out of the museum and burned. Since 1991 the name “National Museum in Lviv. Science and Art Foundation of Metropolitan Andrey Sheptytsky” was restored. It’s current name is actual since 2005.

The museum has one of the largest in Ukraine collections of fine art, which includes almost 117 thousand items of primary fund and about 50 thousand items of research-supporting fund. Among them is the largest collection of Ukrainian icons dating back to 14 – 18 centuries (over 4 thousand pieces); unique collection of penetrating wooden carving, a collection of manuscripts dating back to 11 – 16 centuries., a rare collection of folk sacral sculptures, collection of engravings dating back to 17 – 18 centuries., paintings and sculptures of 18 – 19 centuries. Five more museums – “Art and Memorial Museum of Olena Kulchitska”, “Leopold Levitsky Museum”, “Olexa Novakivskyi Museum”, “Ivan Trush Museum” in Lviv and “Sokal region Museum” in Chervonohrad are functioning as departments of the main museum.

Літ.: Енциклопедія українознавства. Т.4. Перевидання в Україні. Львів, 1994. -С.1419.; Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Літопис Національного музею у Львові. Львів, 2004. № 3(8). -С.5-33.; Кожан І. Перспективи розвитку Національного музею у Львові ім.. Андрея Шептицького. – Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів,2007, № 5(10). -С.4-5. Збірник науково-методичних матеріалів “Українська музейна енциклопедія”. К.: Мін культуризму України, 2006. – С.126 – 127.

Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Основан в феврале 1905 митрополитом Андреем Шептицким под названием “Церковный музей” на основе собственной коллекции с целью доказательства самобытности, подъема и развития украинской культуры. Для размещения экспозиции была приобретена большая виллу на ул. Драгоманова (быв. Мохнацкого), 42 во Львове. В декабре 1909 переименован в “Национальный музей имени Митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицкого”, в июле 1911 – на “Национальный музей. Юбилейная научная фундация галицкого митрополита Андрея Шептицкого “. 13 декабря 1913 открыта экспозиция. Основу фондов составляли материалы основателя, который подарил всего около 10 тыс. предметов и содержал музей преимущественно за собственные средства. В 1930 году собрание насчитывало более 80 тыс. предметов.

Читайте также  Музей марципанов в венгрии

В музее работали в разное время известные деятели науки и культуры: И. Свенцицкий (директор 1905 – 1952), М. Бойчук, М. Драган, Б. Кравцов, Я. Музыка, Я. Пастернак, Е. Пеленский, В. Пещанский, В. Свенцицкая, В. Сичинский, М. Сосенко, П. Холодный, М. Чубатый, В. Щербакивский, внесшие значительный вклад в изучение произведений украинского искусства, разработку критериев его оценки, методики реставрации иконописи, развития музейного дела в Галичине. Среди членов Куратории, которая ведала делами музея, были известные научные, культурные, церковные деятели: А. Белецкий (первый председатель), А. Колесса, И. Левинский, А. Петрушевич, Е. Олесницкий, С. Рудницкий, Т. Соловей, К. Студинский, С. Томашивский, П. Холодный.

После окончания второй мировой войны в 1945 пополнился коллекциями закрытых советской властью музеев. Переименован в Государственный музей украинского искусства, впоследствии – Львовский музей украинского искусства. В 1950 – 1953 из музея были изъяты в спецфонд более 4 тыс. книг, в архив МГБ – 138 томов и папок рукописей, нереализованный тираж изданий 1913 – 1939, вывезено и сожжено 2,5 тыс. произведений искусства. С 1991 восстановлено название “Национальный музей во Львове. Научно-художественный фонд митрополита Андрея Шептицкого “. С 2005 современное название.

В музее хранится одно из крупнейших в Украине собраний изобразительного искусства, которое включает почти 117 тыс. предметов основного и около 50 тыс. предметов научно-вспомогательного фонда. Среди них – крупнейшее на Украине собрание украинских икон 14 – 18 вв. (Более 4 тыс. произведений); уникальная коллекция сквозной деревянной резьбы; коллекция рукописей 11 – 16 века; редкая коллекция народной сакральной скульптуры, собрание гравюр 17 – 18 века; живописи и скульптуры 18 – 19 вв. В составе музея на правах отделов: художественно-мемориальные музеи Е. Кульчицкой, Л. Левицкого, О. Новаковского, И. Труша во Львове, музей “Сокальщина” в Червонограде.

Літ.: Енциклопедія українознавства. Т.4. Перевидання в Україні. Львів, 1994. -С.1419.; Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Літопис Національного музею у Львові. Львів, 2004. № 3(8). -С.5-33.; Кожан І. Перспективи розвитку Національного музею у Львові ім.. Андрея Шептицького. – Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів,2007, № 5(10). -С.4-5. Збірник науково-методичних матеріалів “Українська музейна енциклопедія”. К.: Мін культуризму України, 2006. – С.126 – 127.

[showyamap address=”Lviv, Prospekt Svobody, 20″]

[showyamap address=”Львов, ул. Драгоманова, 42″]

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

 • Огляд
 • Фотогалерея
 • Показати на карті
 • Відгуки
 • Українською
 • По русски

Музей був заснований в лютому 1905 року греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким як приватна фундація під назвою «Церковний музей» для розвитку української культури.
На сьогодні фонди музею налічують понад 100 тис. одиниць збереження, репрезентуючи вікові традиції розвитку українського мистецтва та національної культури.

Предметом особливої гордості є найбільша й найповніша в Україні колекція середньовічного українського сакрального мистецтва XII-XVIII століть. Це ікони, скульптура, рукописи і стародруки, декоративна різьба, металопластика та гаптовані церковні тканини. Найбільш багатогранно у збірці музею представлена ікона XIV-XVIII ст., здебільшого з теренів Західної України.

Вартісні пам’ятки писемної культури зосереджені у збірці рукописів та стародруків, формування якої розпочалося від часу заснування музею. Основу збірки заклали зразки, подаровані митрополитом А.Шептицьким, а її поповнення на науковій основі було продовжене професором І.Свєнціцьким. Збагатили колекцію і дари діячів культури та просвіти, духовних осіб, а також скарби із збірок Ставропігійського інституту, Львівської Греко-Католицької Митрополії та Капітули, товариства «Просвіта», НТШ, Народного дому, Богословського наукового товариства, бібліотеки оо. Василіян, переданих до музею після 1939 року.
Водночас у фондах музею зберігаються шедеври й таких митців європейського значення, як Пінзель, Полейовський, Філевич та інші. Дуже вартісною у колекціях є підбірка української народної та професійної гравюри XVII—XVIII ст.(близько 1000 одиниць збереження).
Розвиток українського мистецтва XIX — початку ХХ століть репрезентує збірка творів живопису художників Наддніпрянської та Західної України.

Гордістю музейної колекції є низка оригінальних творів Тараса Шевченка.

У збірці творів XIX — поч. ХХ ст. — мистецька спадщина класиків української образотворчості К.Устияновича, Т.Копистинського, С.Васильківського, Ф.Красицького, А.Манастирського, І.Труша, О.Кульчицької, а також твори митців, чиї імена були надовго викреслені з духовної скарбниці українського народу, — М.Бойчука, М.Сосенка, Л.Ґеца, П.Холодного.
На окрему увагу заслуговують зібрання творів народного мистецтва, які формувалися уже в перші роки існування музею. Сьогодні вони налічують понад 20 тис. одиниць і представляють усі типологічні різновиди та жанри народного мистецтва, обіймаючи період XVII—XX ст. Це вироби з кераміки, кості, металу, тканини, вишивка, різьба по дереву, народний одяг, писанки, витинанки, малювання на склі.

Окрім постійних експозицій, в музеї також відбуваються тимчасові виставки.

Відділи музею:

1. Художньо — меморіальний музей Олени Кульчицької

2. Художньо – меморіальний музей Олекси Новаківського

3. Художньо — меморіальний музей Л. Левицького

4. Художньо — меморіальний музей Івана Труша

5. Художній музей «Сокальщина»

7. Відділ народного мистецтва
79005 м.Львів, вул.Драгоманова,42
(0322)72-57-45

8. Відділ сучасного мистецтва
79005 м. Львів, вул.Драгоманова,42
(0322)74-21-54

9. Відділ стародруків та рукописів
79005 м. Львів, вул.Драгоманова,42
(0322)72-76-23

10. Художньо — меморіальний музей Устияновичів

Музей был основан в феврале 1905 греко-католическим митрополитом Андреем Шептицким как частная фонд под названием «Церковный музей» для развития украинской культуры.
На сегодня фонды музея насчитывают более 100 тыс. Единиц хранения, представляя вековые традиции развития украинского искусства и национальной культуры.

Предметом особой гордости является наибольшая и самая полная в Украине коллекция средневекового украинского сакрального искусства XII-XVIII веков. Это иконы, скульптура, рукописи и старопечатные книги, декоративная резьба, металлопластика и вышитые церковные ткани. Наиболее многогранно в сборнике музея представлена ​​икона XIV-XVIII вв., В основном с территории Западной Украины.

Стоимостные достопримечательности письменной культуры сосредоточены в сборнике рукописей и старопечатных книг, формирование которой началось со времени основания музея. Основу сборника заложили образцы, подаренные митрополитом А.Шептицким, а ее пополнение на научной основе было продолжено профессором И.Свенцицьким. Обогатили коллекцию и дары деятелей культуры и просвещения, духовных лиц, а также сокровища из сборников Ставропигийского института, Львовской Греко-Католической митрополии и Капитула, общества «Просвита», НОШ, Народного дома, Богословского научного общества, библиотеки оо. Ордена, переданных в музей после 1939 года.
В то же время в фондах музея хранятся шедевры и таких художников европейского значения, как Пинзель, Полейовский, Филевич и другие. Очень ценной в коллекциях является подборка украинской народной и профессиональной гравюры XVII-XVIII вв. (Около 1000 единиц хранения).
Развитие украинского искусства XIX — начала ХХ веков представляет сборник произведений живописи художников Приднепровской и Западной Украины.

Гордостью музейной коллекции есть ряд оригинальных произведений Тараса Шевченко.

В сборнике произведений XIX — нач. ХХ в. — Наследие классиков украинского изобразительного искусства К.Устияновича, Т.Копистинського, С. Васильковского, Ф.Красицкого, А.Манастырского, И.Труша, О.Кульчицкой, а также произведения художников, чьи имена были надолго вычеркнуты из духовной сокровищницы украинского народа, — М. Бойчука, М.Сосенко, Л.Ґеца, П.Холодного.
Отдельного внимания заслуживают собрания произведений народного искусства, формировались уже в первые годы существования музея. Сегодня они насчитывают более 20 тыс. Единиц и представляют все типологические разновидности и жанры народного искусства, занимая период XVII-XX вв. Это изделия из керамики, кости, металла, ткани, вышивка, резьба по дереву, народная одежда, писанки, вышивки, рисования на стекле.

Читайте также  Музей королевских экипажей в булаке, египет

Кроме постоянных экспозиций, в музее также происходят временные выставки.

Монах-стартапер: почему Андрей Шептицкий – один из величайших героев Украины

 • Миллиардер раздает свое состояние, раскручивает стартапы, ведет подпольную жизнь, скрывается от спецслужб, раздражает Сталина и договаривается с Голливудом. А еще – он священник. То, что больше похоже на трейлер фантастического шпионского боевика, на самом деле является короткой историей жизни митрополита Андрея Шептицкого.

  Он – потомок древнего украинского рода графов Шептицких, известного еще во времена Русского королевства. Об этом говорится в программе «Нация героев» на 24 канале.

  Владения его семьи достигали нескольких тысяч гектаров земельных угодий в Западной Украине, на то время – на территории Австро-Венгерской империи. С такими имениями можно всю жизнь провести в праздной роскоши. Но Роман, а именно такое имя он получил при рождении, избрал себе другой путь.


  Андрей Шептицкий во времена служения в Добромильском монастыре / Архивное фото

  Пошел в монашество под уже монашеским именем Андрей, а с 1900 года вообще возглавил Украинскую греко-католическую церковь. Конечно, он открывал и финансировал монастыри и церкви. Но несмотря на это митрополит Шептицкий вел деятельность и в совсем других сферах.

  Этот человек, кстати, более 2 метров ростом, имел большое влияние на международной политической арене, был депутатом Венского парламента и Галицкого сейма. Величайшим политическим достижением стала договоренность с поляками об избирательной реформе, которая бы увеличила представительство украинцев в Галицком сейме. Осуществить ее помешала война и заключение.

  В 1914 году во время оккупации Львова русскими войсками его на три года отправили в ссылку в Курск. После возвращения владыка Андрей поддержал провозглашенную ЗУНР, а еще выступил с речью в Центральной раде.

  Тогда же при содействии Ватикана Андрей Шептицкий посетил мировых лидеров, даже встречался с президентом США. С ними всеми вел переговоры о поддержке украинцев. Также часто у него были аудиенции лицом к лицу у Папы Римского. Содержание разговоров засекречено по сей день.

  При этом владыка Андрей понимал и гораздо более приземленные проблемы, чем международное признание – социальные проблемы простых людей. Поэтому в начале XX века митрополит создал в своем окружении из верхушки УГКЦ нечто вроде тайного правительства.

  Священники должны заниматься не только религиозными делами, но и поднимать уровень жизни украинцев, особенно селян. Нет, Шептицкий не раздавал денег, он давал возможность их заработать и начать собственное дело.Современными словами, владыка был крутым бизнесменом и стартапером.

  В 1910 году он основал первый украинский ипотечный банк и стал его крупнейшим акционером. В первые годы банк давал ссуды крестьянам на космическую сумму – 5 миллионов крон. Примерно в то время митрополит Шептицкий создал «Маслосоюз» – союз таких коллективов, чтобы крестьяне могли реализовать молоко. Из него изготавливали масло, паковали в красивые этикетки и продавали не только в наших городах, но и везли на экспорт.


  «Маслосоюз» – легендарная молочная корпорация / Фото «Локальная история»

  По такому же принципу заработали десятки предприятий, в частности фабрика сладостей «Фортуна», которая кормила лакомствами Европу и даже Америку. Украинцы получали там работу и социальное страхование.

  Шептицкий был и нефтяным магнатом. Он выкупил земли в карпатском селе Перегинское. Там построил нефтяные скважины и сдавал их в аренду при условии, что там будут работать местные крестьяне. Куда же шли все прибыли от банка, нефтяного бизнеса и предприятий? Нет, не в карман Шептицкого. Он их инвестировал в новые рабочие места, образование и культуру, давал стипендии одаренной украинской молодежи на обучение в Европе.


  Митрополит Андрей Шептицкий во Львове / Архивные фото

  Шептицкий за собственные деньги открывал и содержал школы, гимназии, духовные академии, больницы и сиротские дома. Неожиданностью в этом списке могут стать фотоателье в Чикаго и киностудия в Виннипеге. Он спонсировал и кино в Галичине, а еще договаривался с Голливудом по поводу съемок фильма о Голодоморе.

  А еще он открыл Национальный музей во Львове. Его фонды наполнил бесценными раритетами – от древнеукраинских икон до эскизов Микеланджело и Тициана, которые сам же привез из Италии.


  Национальный музей имени Андрея Шептицкого во Львове / Фото galinfo

  Во времена Второй мировой войны занимался Красным Крестом – это официально. А подпольно спасал жизни: от нацистов спрятал в своей резиденции и в монастырях сотни еврейских детей, делал им поддельные паспорта и переправлял через границу. Остро критиковал и нацизм, и коммунизм.

  Конечно же, за ним следили спецслужбы обоих режимов и регулярно вламывались с обысками. Поговаривали, что авторитет Шептицкого был так велик, что Сталин побоялся тронуть его лично. Зато отыгрался на всех, кто был дорог митрополиту: брата Льва с семьей расстреляли, другого брата – монаха Климентия убили во Владимирском централе, родовое имение в селе Прилбичи сожгли дотла.

  Все свои великие дела владыка Андрей совершал с физической болью, ведь с молодых лет болел туберкулезом костей. Ходил с палочкой, а последние 13 лет годы провел в коляске. Но оружие в руках героев бывает разным и не обязательно убийственным.

  Ничто не помешало митрополиту осуществить свой величайший замысел. Шептицкий готовил страну к независимости во всех сферах жизни: экономике, бизнесе, образовании, культуре и духовности. Украина сейчас – это следствие большого тайного бизнес-плана митрополита Шептицкого.

  Ярослав Витив

  частный гид по Львову

  +38066 255 1690

  +38067 340 2821

  jaroslaw.vitiv@gmail.com

  Музеи Львова

  Львовский Национальный музей

  Национальный музей имени Митрополита Андрея Шептицкого во Львове является национальным художественным музеем, один из самый выдающихся сокровищниц украинской искусства и культуры. Находится в городе Львов: основной корпус музея по адресу проспект Свободы, дом 20, другой корпус — по улице Драгоманова, 42 (Дворец Дуниковских).

  Музей заложен в 1905 греко-католическим митрополитом архиепископом Андреем Шептицким как частная фундация, в 1913 торжественно передан как дар украинскому народу.

  Фонды музея насчитывают свыше 150 тысяч единиц, представляя вековые традиции развития украинской национальной культуры и искусства.

  Предметом особенно большой гордости музея является самая богатая и самое полное в Украине собрание украинского средневекового сакрального искусства периода XII-XVIII веков — иконы, вышитые церковные ткани, скульптура, рукописи и старые печатные книги, металлопластика и декоративная резьба. Наиболее многообразно в собрании представлена иконопись XIV-XVIII веков, происходящей в основном из Западной Украины.

  Эпоху украинского ренессанса и барокко представляет творчество Йова Кондзелевича (Богородчанський иконостас, 1698—1703) и Ивана Рутковича (Жолковский иконостас XVII века) Экскурсии Львов Экскурсии Львов.

  Стоящие памятники письменной культуры сконцентрированы в собрании старых рукописей и печатных книг, чье формирование началось со времен основания народного музея. Основу коллекции составили образы, подаренные митрополитом Андреем Шептицким, а ее постоянное пополнение на научной основе продолжал профессор Илларион Свенцицкий. Увеличили коллекцию и подарки духовных особ, деятелей культуры и просвещения, а также сокровища из собраний Ставропигийского института, ЛьНаучного Товарищества им Шевченко, Общества «Просвита», Народного дома, Богословского научного общества, библиотеки отцов Василиан, вовской Греко-Католической Митрополии и Капитулы, переданных музею после 1939 года.

  Читайте также  Маурицхёйс - гаага: описание музея, расположение на карте

  Одновременно в фондах музея хранят шедевры таких мастеров европейского значения во Львове, как Георг Пинзель, Пйотр Полейовский, Филевич и другие Замки Львовщины. Очень стоящей в коллекциях есть подборка украинской национальной и профессиональной гравюры периода XVII—XVIII века (примерно тысячу единиц хранения).

  Процесс развитие украинского художественного искусства XIX — начала ХХ веков представляет собрание работ художников из Надднепрянской и Западной Украини.

  Гордостью музейной коллекция является коллекция оригинальных работ Тараса Шевченко.

  В собрании работ XIX — начала ХХ веко — художественное наследие классиков украинского искусства Кирилла Устияновича, Теофила Копистинского, Сергея Василькивского, Фотия Красицкого, Антона Манастырского, Ивана Труша, Елены Кульчицкой, а также работы художников, имена которых были надолго вычеркнуты из духовного сокровища украинского народа — Михаила Бойчука, Николая Сосенка, Льва Геца, Петра Холодного.

  Отдельного внимания заслуживают коллекции работ народного искусства, сформировавшиеся уже в самые первые годы существования национального музея. Сегодня насчитывают свыше 20000 единиц хранения в музее и представляют все виды и жанры народного искусства, включая период 17—20-тых веков. Это изделия из металла, ткани, вышивка, резьба по дереву и кости, народная одежда, стекло, керамики.

  Наилучшие работы из музейных фондов представлены в постоянно действующих экспозициях:

  • «Украинское искусство ХХ века»
  • «искусство XIX — начала ХХ веков»
  • «Народное искусство »
  • «Древнее украинское искусство»

  Вход:

  Общий билет – 9 гривен, детский – 3 гривен;

  временные выставки – 3 гривен обычный билет, 1 гривен- детский;

  постоянная экспозиция – 5 гривен общий, 1 гривен — детский.

  Экскурсии: для учеников и студентов – 10грн., для взрослых: группа до 15 чел. – 15 гривен; больше, чем 15 чел. – 20 гривен; экскурсии иностранным языком (английский, польский, русский): – 50 гривен

  Контакты

  Львів, пр. Свободы,20
  тел.:(+380 32) 235-88-56

  Гісторыя: мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі ў гісторыі Украіны ды Беларусі — малавядомыя факты і дакументы

  У пасольстве Украіны ў Беларусі 27 лістапада адбыўся круглы стол «Мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі (1865—1944) у гісторыі Украіны ды Беларусі».

  Удзельнікі круглага стала (злева направа): Яўген Усошын, Зміцер Чарнель, Іван Данілаў, Алесь Суша. Фота Вольгі Кляшчук, БелаПАН.

  Прадстаўнікі ўкраінскай дыяспары. Фота Вольгі Кляшчук, БелаПАН.

  Як быў звязаны украінскі рэлігійны і палітычны лідар, прадстаяцель украінскай грэка-каталіцкай царквы мітрапаліт Шаптыцкі з Беларуссю? Якой была ягоная роля ў аднаўленні грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі? Як захоўваецца і развіваецца духоўная спадчына уніяцкай царквы ў Беларусі сёння? Пра гэта гаварылі ўдзельнікі круглага стала, мадэратарам якога выступіла доктар філасофіі, доктар сакральнай тэалогіі Ірына Дубянецкая.

  Удзельнікі круглага стала (злева направа): Яўген Усошын, Зміцер Чарнель, Іван Данілаў, Алесь Суша, Анатоль Сідарэвіч, Дзяніс Лісейчыкаў, Ірына Дубянецкая. Фота Вольгі Кляшчук, БелаПАН

  Да прысутных звярнуўся Часовы павераны ў справах Украіны ў Беларусі Валеры Джыгун.

  Часовы павераны ў справах Украіны ў Беларусі спадар Валеры Джыгун. Фота Вольгі Кляшчук, БелаПАН

  Гісторык і палітолаг Анатоль Сідарэвіч свой даклад «Мітрапаліт Шаптыцкі і беларускі нацыянальны рух» прысвяціў супрацоўніцтву мітрапаліта з братамі Іванам і Антонам Луцкевічамі. Не ўсе ведаюць, што мітрапаліт інкогніта наведваў Беларусь, шукаючы спосабаў адраджэння тут уніяцкай царквы.

  Намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, кандыдат культуралогіі Алесь Суша распавёў пра ролю мітрапаліта ў збіранні і захаванні культурнай спадчыны Беларусі. Навуковец паказаў фотаздымкі экспанатаў і каталожных картак былога беларускага аддзела ў Львоўскім музеі Шаптыцкага. Ён прапанаваў наладзіць больш цесныя кантакты паміж музейнымі і кніжнымі зборамі Беларусі і Украіны, арганізаваць у Беларусі выставу выданняў Скарыны, якія захоўваюцца ва Украіне.

  Нацыянальны музей ў Львове імя А. Шаптыцкага. Фота Алеся Сушы.

  Сабраная мітрапалітам калекцыя іканапісу ў Нацыянальным музеі імя А. Шаптыцкага ў Львове. Фота Алеся Сушы.

  Картка на металічную чашу 1732 г. са збораў Г. Татура ў Нацыянальным музеі імя А. Шаптыцкага ў Львове. Фота Алеся Сушы

  Картка на медны пасрэбраны паднос XVIII ст. са збораў Г. Татура ў Нацыянальным музеі імя А. Шаптыцкага ў Львове. Фота Алеся Сушы.

  Картка на медны пасрэбраны паднос XVIII ст. са збораў Г. Татура ў Нацыянальным музеі імя А. Шаптыцкага ў Львове. Фота Алеся Сушы.

  Літургічнае шаўковае святарскае адзенне XVIII — пач. ХІХ ст. з беларускіх збораў А. Шаптыцкага. Фота Алеся Сушы.

  Абраз «Св. Язафат» XVIII ст. са збораў Г. Татура. Фота Алеся Сушы

  Беларускі абраз «Праабражэнне», XVIII ст. (медзь, срэбранне, залачэнне, чаканка, алей). Фота Алеся Сушы

  Львоўская нацыянальная навуковая бібліятэка Украіны імя В. Стэфаніка. Фота Алеся Сушы

  Адна з цікавостак — «Гісторыя Жыровіцкага абраза», 1622 г. Адна частка гэтага рукапісу захоўваецца ў Бібліятэцы Расійскай акадэміі навук (БРАН), а другая — у Львове.

  Феадосій Баравік. Гісторыя Жыровіцкага абраза, 1622 г. (БРАН)

  Апошні аркуш рукапісу БРАН (Ф. 37, воп. 1, спр. 38) і першы аркуш Львоўскага рукапісу (МВ-393). Фота Алеся Сушы

  Б. Трулевіч. Zachowanie Bazylianskie… (МВ-299). Нацыянальная навуковая бібліятэка Украіны імя В. Стэфаніка. Фота Алеся Сушы.

  Рукапіс (МВ-152) Zorza iasna… (Супрасль, 1708 г.) з пазнакамі Віленскага, Жыровіцкага і Львоўскага манастыроў. Нацыянальная навуковая бібліятэка Украіны імя В. Стэфаніка. Фота Алеся Сушы.

  Кнігі Ф. Скарыны ў Нацыянальнай навуковай бібліятэцы Украіны імя В.Стэфаніка. Фота Алеся Сушы.

  Намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук Дзяніс Лісейчыкаў прадставіў дакументальную спадчыну ўніяцкай царквы ў фондах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, паказаў фотаздымкі архіўных дакументаў, якія ўяўляюць рарытэтную каштоўнасць для Украіны.

  Пацвярджальны ліст гаспадара Падольскай зямлі Фёдара Карыятавіча прывілеяў слугу Грыньку на горад Сакалец і Збынаў паток. 20.06.1391 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Фота Дзяніса Лісейчыкава.

  Пячатка мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і Усёй Русі Апанаса Шаптыцкага (1740-я гг.) і пячатка мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і Усёй Русі Іпація Пацея (1601 г.). Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Фота Дзяніса Лісейчыкава.

  Малюнак царквы ў в. Мошкава Оўруцкага пав. Валынскай губ. 1810-я гг. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Фота Дзяніса Лісейчыкава.

  Малюнак м. Макараў Кіеўскага ваяводства 1640-я гг. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Фота Дзяніса Лісейчыкава.

  Універсал гетмана Запарожскага войска Багдана Хмяльніцкага аб прадастаўленні купцам г.Слуцка бяспечнага і вольнага гандлю ва Ўкраіне. 1656 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Фота Дзяніса Лісейчыкава

  Пра ролю мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага ў аднаўленні грэка-каталіцкай царквы і яе сучасны стан на Беларусі распавялі протапрэсвітар, дэкан Цэнтральна-Заходняга дэканату Беларускай грэка-каталіцкай царквы, магістр багаслоўя Яўген Усошын і іераманах-рэдэмптарыст, магістр багаслоўя Зміцер Чарнель.

  Асабістымі ўражаннямі часоў свайго дзяцінства і партызанскага юнацтва падзяліўся Іван Данілаў, доктар медыцынскіх навук, пісьменік, публіцыст. Ён выступіў з прамовай «Лёсы уніяцкіх святароў у Заходняй Беларусі пад час прыходу савецкай улады ў 1939 годзе. Вачыма відавочцы». Данілаў вырас у вёсцы Драгічынскага раёна, дзе да 1939 года была ўніяцкая царква.

  У рамках дыскусіі старшыня рэспубліканскага аб’яднання ўкраінцаў «Ватра» Віктар Гутоўскі заклікаў да аб’ектыўнай усебаковай ацэнкі асобы і дзейнасці мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага.

  Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна? Пішы ў наш Тэлеграм

 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: